Vol 24, No 2 (2019)

DOI: https://doi.org/10.15407/rpra24.02

Table of Contents

Radio Astronomy and Astrophysics

O. M. Ulyanov, O. M. Reznichenko, V. V. Zakharenko, A. V. Antyufeyev, A. M. Korolev, O. M. Patoka, V. I. Prisiazhnii, A. V. Poichalo, V. V. Voityuk, V. N. Mamarev, V. V. Ozhinskii, V. P. Vlasenko, V. M. Chmil, V. I. Lebed, M. I. Palamar, A. V. Chaikovskii, Yu. V. Pasternak, M. A. Strembitskii, M. P. Natarov, S. O. Steshenko, V. V. Glamazdyn, A. S. Shubny, A. A. Kirilenko, D. Y. Kulik, A. A. Konovalenko, L. M. Lytvynenko, Ya. S. Yatskiv
PDF
87
N. V. Кuhai, N. N. Kalinichenko
117

Radio Physics of Geospace

A. V. Soina
129

Physics of Electron Devices

E. Yu. Gordiyenko, N. I. Glushchuk, O. G. Turutanov, Yu. V. Fomenko, G. V. Shustakova
136

Radio Physics and Electronics Applications

V. V. Myshenko, V. M. Shulga, A. M. Korolev, Yu. V. Karelin, D. L. Chechotkin, O. V. Antyufeyev, O. M. Patoka
144

Men of Science

154