Vol 4, No 2 (1999)

June

Table of Contents

V. G. Gutnik, G. P. Kulemin, L. I. Sharapov
PDF
101
E. B. Malets, V. I. Fesenko, S. N. Shulga
PDF
111
Yu. M. Penkin, A. V. Zhironkina, S. A. Martynenko, L. P. Yatsuk
PDF
117
D. B. Kuryliak
PDF
121
N. N. Gorobets, O. N. Nosenko
PDF
129
V. B. Kazanskiy, V. V. Podlozny, V. V. Khardikov
PDF
135
A. A. Yantsevich, N. N. Yasnitskaja, M. M. Benderskyi, V. E. Baranov
PDF
145
Yu. V. Aristov, P. V. Bliokh, O. V. Budanov, B. V. Lazebny, V. E. Paznukhov, A. G. Rokhman
PDF
153
G. F. Konyahin, A. Yu. Melashenko, Z. Yu. Litvina, V. E. Novikov, S. S. Moiseev
PDF
160
V. M. Gokhfeld, O. V. Kirichenko, V. G. Peschansky
PDF
169
V. G. Gerasimov, S. F. Dyubko, V. A. Efremov, M. N. Efimenko, A. A. Katrich
PDF
178
P. P. Drabich, O. P. Drabich
PDF
184