Vol 4, No 3 (1999)

September

Table of Contents

I. M. Yusifov, M. E. Ozel, H. Yildirim, N. V. Ruzhentsev, V. P. Churilov, G. K. Gushin, Z. Musaev, R. Azimsade, L. G. Gushin
PDF
201
L. S. Kostrov, V. T. Rozumenko, L. F. Chernogor
PDF
209
L. S. Kostrov, V. T. Rozumenko, L. F. Chernogor
PDF
227
A. V. Koloskov, V. S. Beley, T. B. Leyser, Yu. M. Yampolski
PDF
247
Yu. V. Gandel, V. V. Kamyshan, O. P. Kamyshan
PDF
261
L. M. Litvinenko, S. L. Prosvirnin
PDF
276
V. M. Kuzmichov, V. A. Solovyov, A. V. Lapko
PDF
287