Vol 1, No 2 (1996)

December

Table of Contents

S. Ya. Braude, V. K. Ivanov, I. E. Ostrovsky, I. M. Fuks
PDF
171
M. V. Belobrova, V. K. Ivanov, A. N. Koshel, I. E. Ostrovsky, I. M. Fuks
PDF
187
A. M. Gokov, O. F. Tyrnov
PDF
194
Yu. M. Yampolski, P. V. Bliokh, V. S. Beley, V. G. Galushko, S. B. Kascheev
PDF
200
I. S. Falkovich
PDF
208
V. V. Yaroshenko
PDF
213
V. V. Yaroshenko
PDF
218
F. G. Bass, R. K. Bakanas
PDF
224
G. E. Karvitsky, S. L. Prosvirnin
PDF
237
V. Yu. Mikhajlishin, M. I. Yavorskyj
PDF
243
S. V. Stepkin
PDF
255
N. A. Popenko
PDF
259