Vol 2, No 2 (1997)

June

Table of Contents

A. S. Bryukhovetski, L. A. Pazynin
PDF
119
A. S. Bryukhovetski, L. A. Pazynin
PDF
127
K. M. Yemelyanov, S. B. Nikitskiy, O. A. Tretyakov
PDF
137
P. V. Bliokh
PDF
146
V. M. Kartashev, E. S. Shmatko
PDF
152
V. M. Kartashev, A. V. Lazarev, D. V. Soroka, E. S. Shmatko
PDF
165
N. A. Tsvyk
PDF
175
O. O. Konovalenko, K. P. Sokolov, S. V. Stepkin
PDF
188
P. V. Bliokh, V. V. Yaroshenko
PDF
199
S. A. Pogarsky
PDF
204
A. A. Galuza, A. S. Mazmanishvili
PDF
211
L. G. Velichko, Y. K. Sirenko
PDF
214
O. A. Tretyakov, S. V. Chumachenko
PDF
220
Yu. V. Arkusha, E. D. Prokhorov, I. P. Storozhenko
PDF
230
F. G. Bass
PDF
236