Vol 15, No 1 (2010)

March

Table of Contents

Radio Astronomy and Astrophysics

V. V. Dorovskyy, V. M. Melnik, O. O. Konovalenko, H. O. Rucker, E. P. Abranin, A. Lecacheux
PDF
5

Radio Physics of Geospace

A. V. Zalizovski
PDF
15
S. V. Panasenko, L. F. Chernogor
PDF
24
V. E. Paznukhov, O. V. Budanov, F. G. Rokhman, Yu. V. Aristov
PDF
39

Propagation, Diffraction and Scattering of Electromagnetic Waves

V. V. Khardikov, E. I. Iarko, S. L. Prosvirnin
PDF
50
O. B. Trishchuk, D. B. Kuryliak
PDF
63
V. N. Kochin
PDF
72
V. V. Yachin, T. L. Zinenko, V. V. Kiseliov, S. N. Vorobyov
PDF
80

Statistical Radio Physics

O. S. Antropov, V. P. Borulko, S. M. Vovk, O. O. Drobakhin
PDF
89

Antennas, Waveguides and Quasioptics

Y. S. Shifrin, V. V. Dolzhikov
PDF
98