Vol 18, No 4 (2013)

December

Table of Contents

Radio Astronomy and Astrophysics

A. I. Brazhenko, O. S. Pylaev, V. M. Melnik, O. O. Konovalenko, A. V. Frantsuzenko, V. V. Dorovskyy, R. V. Vashchishin, H. O. Rucker
PDF
283
S. L. Rashkovskiy, V. A. Shepelev, G. A. Inutin, R. V. Vashchishin
PDF
291
N. N. Kalinichenko, O. O. Konovalenko, A. I. Brazhenko, V. V. Solov’ev
PDF
301

Scattering and Diffraction of Waves

V. A. Katrich, V. A. Lyashchenko, N. V. Medvedev
PDF
309
D. B. Kuryliak, O. M. Sharabura
PDF
323

Microwave Phenomena in Solids and Plasma

V. V. Khardikov, S. L. Prosvirnin
PDF
331
I. S. Spevak, M. O. Timchenko, V. K. Gavrikov, Y. Y. Kamenev, V. M. Shulga, J. Feng, A. V. Kats, H.-B. Sun
PDF
341

Antennas, Waveguides and Quasioptics

L. P. Mospan, S. A. Prikolotin, S. O. Steshenko, A. A. Kirilenko
PDF
349
L. E. Kopilovich
PDF
357
M. V. Andreev, O. O. Drobakhin, D. Yu. Saltykov
PDF
362
S. O. Steshenko
PDF
373