Vol 25, No 2 (2020)

DOI: https://doi.org/10.15407/rpra25.02

Table of Contents

Radio Astronomy and Astrophysics

V. O. Shepelev, O. A. Litvinenko, K. Georgieva, B. Kirov
PDF
87

Radio Physics of Geospace

K. D. Aksonova, S. V. Panasenko
PDF
100
A. I. Reznychenko, A. V. Koloskov, A. O. Sopin, Y. M. Yampolski
PDF
118

Propagation, Diffraction and Scattering of Electromagnetic Waves

M. E. Kaliberda, L. M. Lytvynenko, S. A. Pogarsky
PDF
136
Yu. V. Svishchov
PDF
147

Antennas, Waveguides and Quasioptics

A. N. Artemenko, V. D. Karlov, Yu. V. Kirichenko, O. V. Lukashuk
PDF
158