Vol 6, No 1 (2001)

March

Table of Contents

IRA NASU
DOC
8
A. V. Megn, S. L. Rashkovskiy, V. A. Shepelev
PDF
9
O. O. Konovalenko, S. V. Stepkin, D. Y. Shalunov
PDF
21
F. M. Kolesnikov, V. M. Kontorovich
PDF
32
V. M. Melnik
PDF
45
V. B. Razskazovskyy
PDF
50
F. G. Bass, M. Gitterman
PDF
71
S. B. Kascheev, Yu. M. Yampolski, A. V. Zalizovski
PDF
79
E. P. Abranin, I. Yu. Alekseev, L. L. Bazelyan, A. I. Brazhenko, R. E. Gershberg, V. N. Lisachenko, N. I. Shakhovskaya
PDF
89
B. P. Ryabov
PDF
103
D. M. Vavriv, S. V. Sosnytskiy
PDF
131
A. A. Minakov, S. A. Vasylyev, L. M. Rabinowicz
PDF
142