Vol 16, No 4 (2011)

December

Table of Contents

Radio Astronomy and Astrophysics

V. L. Koliadin
PDF
341
Ya. M. Sobolev
PDF
355
M. R. Olyak
PDF
366
M. S. Butuzova
PDF
377
N. N. Kalinichenko
PDF
386

Radio Physics of Geospace

L. F. Chernogor, T. G. Zhivolup
PDF
394

Propagation, Diffraction and Scattering of Electromagnetic Waves

O. P. Kusaykin, P. M. Melezhik, S. B. Panin, A. Y. Poyedynchuk
PDF
404

Radio Spectroscopy

V. V. Ilyushin
PDF
414

Radio Physical Problems of Radar, Radio Navigation, Communications and Remote Sensing

O. O. Bezvesilniy, I. M. Gorovyi, V. V. Vynogradov, D. M. Vavriv
PDF
424

Microwave Phenomena in Devices, Components and Systems of Scientific Instruments

O. M. Korolev, V. M. Shulga
PDF
433