Vol 17, No 1 (2012)

March

Table of Contents

Radio Astronomy and Astrophysics

A. I. Brazhenko, A. A. Koval, O. O. Konovalenko, A. A. Stanislavsky, E. P. Abranin, V. V. Dorovskyy, V. M. Melnik, R. V. Vashchishin, A. V. Frantsuzenko, O. V. Borysyuk
PDF
3
M. S. Butuzova
PDF
15
B. P. Rutkevych, A. V. Melnik
PDF
23
A. P. Miroshnichenko
PDF
32
Y. V. Kornienko, S. I. Skuratovskiy
PDF
39

Radio Physics of Geospace

A. O. Sopin, Y. M. Zanimonskiy, V. N. Lisachenko, Yu. M. Yampolski
PDF
49
L. F. Chernogor
PDF
57
A. V. Paznukhov, Yu. M. Yampolski, Y. M. Zanimonskiy, A. V. Soina
PDF
67

Propagation, Diffraction and Scattering of Electromagnetic Waves

M. E. Kaliberda, S. A. Pogarsky, V. A. Belousov
PDF
74
I. V. Ivanchenko, N. A. Popenko, M. M. Khruslov
PDF
81

Radio Physical Problems of Radar, Radio Navigation, Communications and Remote Sensing

S. V. Sosnytskiy
PDF
89