Vol 21, No 1 (2016)

DOI: https://doi.org/10.15407/rpra21.01

Table of Contents

Radio Astronomy and Astrophysics

A. A. Stanislavsky
PDF
3
A. D. Yegorov, V. A. Yegorov, S. A. Yegorov, L. I. Yelenskaya, I. Ye. Sinel’nikov
PDF
14

Scattering and Diffraction of Waves

A. S. Bryukhovetski, A. V. Vichkan’
PDF
24

Radio Spectroscopy

I. A. Armieieva, V. V. Ilyushin, E. A. Alekseev, O. A. Dorovskaya, L. Margulès, R. A. Motiyenko
PDF
37

Antennas, Waveguides and Quasioptics

P. L. Tokarsky, A. A. Konovalenko, S. N. Yerin, I. N. Bubnov
PDF
48

Microwave Phenomena in Devices, Components and Systems of Scientific Instruments

A. V. Gribovsky, I. K. Kuzmichev
PDF
58
V. V. Khardikov, S. L. Prosvirnin, V. I. Bezborodov, O. S. Kosyak, Y. M. Kuleshov, S. V. Мizrakhi, M. I. Nakhimovich, P. K. Nesterov, I. A. Nesterov
PDF
65