Vol 24, No 4 (2019)

DOI: https://doi.org/10.15407/rpra24.04

Table of Contents

Radio Astronomy and Astrophysics

P. L. Tokarsky, A. A. Konovalenko, N. N. Kalinichenko, S. N. Yerin
pdf
233
L. A. Berdina, V. S. Tsvetkova, V. M. Shulga
PDF
242
A. L. Sukharev, M. I. Ryabov, V. V. Bezrukovs
PDF
254

Radio Spectroscopy

N. L. Pogrebnyak, S. F. Dyubko, E. A. Alekseev, M. P. Perepechai, A. I. Tkachev, S. A. Vlasenko
PDF
272

Radio Physical Problems of Radar, Radio Navigation, Communications and Remote Sensing

V. G. Galushko, D. M. Vavriv
PDF
285

Radio Physics and Electronics Applications

V. G. Galushko
PDF
300