Vol 26, No 3 (2021)

DOI: https://doi.org/10.15407/rpra26.03

Table of Contents

Radio Astronomy and Astrophysics

I. N. Bubnov, O. O. Konovalenko, P. L. Tokarsky, O. M. Korolev, S. M. Yerin, L. O. Stanislavsky
PDF
197

Radio Physics of Geospace

V. F. Pushin, L. F. Chernogor
PDF
211
O. V. Dudnik, O. V. Yakovlev
PDF
224

Scattering and Diffraction of Waves

M. E. Kaliberda, L. M. Lytvynenko, S. A. Pogarsky
PDF
239

Microwave Phenomena in Solids and Plasma

S. Y. Karelin, V. G. Korenev, V. B. Krasovitsky, A. N. Lebedenko, I. I. Magda, V. S. Mukhin, V. G. Sinitsin, N. V. Volovenko
PDF
250

Radio Spectroscopy

N. I. Pogrebnyak, S. F. Dyubko, M. P. Perepechai, A. S. Kutsenko
PDF
256

Antennas, Waveguides and Quasioptics

D. V. Mayboroda, S. O. Pogarsky
PDF
270

Men of Science

PDF
278