Vol 27, No 1 (2022)

DOI: https://doi.org/10.15407/rpra27.01

Table of Contents

Scattering and diffraction of waves

M. E. Kaliberda, L. M. Lytvynenko, S. A. Pogarsky
PDF
5-16
Yu. V. Kornienko, L. V. Stulova, D. S. Masalov
PDF
17-25

Wave propagation and remote sensing

L. F. Chernogor
PDF
26-37
А. М. Linkova, A. A. Mogyla, H. O. Rudnev, V. M. Kantsedal, S. I. Khomenko
PDF
38-47

Radio systems and signal processing

K. Yu. SOVA, A. S. VAKULA, E. I. CHERNYAKOV, S. I. TARAPOV
PDF
48-52
G. P. Ermak, A. S. Vasilev, A. V. Varavin, M. V. Balaban, A. V. Fateev, V. N. Zheltov
PDF
53-63

Radio frequency engineering

I. K. KUZMICHEV, B. I. MUZYCHISHIN, А. Yu. POPKOV, Аlexander V. MAY, Alexey V. MAY
PDF
64-74

Waves in plasmas

M. M. Beletskii, І. D. Popovych
PDF
75-80