Vol 27, No 3 (2022)

DOI: https://doi.org/10.15407/rpra27.03

Table of Contents

Scattering and Diffraction of Waves

M. E. Kaliberda, L. M. Lytvynenko, S. A. Pogarsky
PDF
167
S. L. Prosvirnin, V. V. Khardikov, V. V. Yachin, V. A. Plakhtii, N. V. Sydorchuk
PDF
181

Wave propagation and remote sensing

L. F. Chernogor, Ye. H. Zhdanko, Y. Luo
PDF
188
L. O. Stanislavsky, I. M. Bubnov, S. M. Yerin, A. V. Zalizovski, V. M. Lisachenko
PDF
203
I. M. Mytsenko, O. M. Roenko
PDF
213

Radio Spectroscopy

A. M. Korolev, Yu. V. Karelin, O. V. Antyufeyev, V. M. Shulga, V. V. Myshenko, D. I. Chechotkin, D. V. Shulga, O. M. Patoka, K. V. Marynko
PDF
219

Radio systems and signal processing

V. M. Konovalov, K. O. Lukin
PDF
229

Men of Science

V. G. Sinitsin, Yu. M. Yampolski
PDF
240

Personalia

PDF
246