Vol 14, No 2 (2009)

June

Table of Contents

Radio Physics of Geospace

A. G. Boev
PDF
121
V. F. Pushin, L. F. Chernogor
PDF
150

Scattering and Diffraction of Waves

A. Yu. Butrym, B. A. Kochetov
PDF
162
V. V. Yachin, T. L. Zinenko, V. K. Kiseliov
PDF
174

Antennas, Waveguides and Quasioptics

L. E. Kopilovich
PDF
183

Radio Physical Problems of Radar, Radio Navigation, Communications and Remote Sensing

Ie. V. Dukhopelnykova
PDF
188
A. G. Boev, A. Y. Matvyeyev
PDF
197

Microwave Phenomena in Devices, Components and Systems of Scientific Instruments

I. I. Eru
PDF
204

Radio Physics and Electronics Applications

V. M. Kuzmichov, S. V. Pogorelov, B. V. Safronov, V. P. Balkashin, I. A. Priz, P. Kohns
PDF
214