Vol 16, No 1 (2011)

March

Table of Contents

Radio Astronomy and Astrophysics

A. A. Stanislavsky, E. P. Abranin, O. O. Konovalenko, A. A. Koval
PDF
5
I. S. Falkovich, M. R. Olyak, N. N. Kalinichenko, I. N. Bubnov
PDF
15
O. V. Zakhozhay
PDF
22

Radio Physics of Geospace

V. G. Bezrodny, V. G. Galushko, B. W. Reinisch
PDF
33
K. P. Garmash, S. G. Leus, S. V. Panasenko, L. F. Chernogor
PDF
43
A. O. Sopin, Yu. M. Yampolski
PDF
62

Propagation, Diffraction and Scattering of Electromagnetic Waves

N. G. Kolmakova, A. A. Kirilenko, S. L. Prosvirnin
PDF
70
J. V. Antonenko, A. V. Gribovsky
PDF
82
A. A. Kirilenko, L. P. Mospan
PDF
90

Radio Physical Problems of Radar, Radio Navigation, Communications and Remote Sensing

O. O. Bezvesilniy, I. M. Gorovyi, S. V. Sosnytskiy, V. V. Vynogradov, D. M. Vavriv
PDF
98