Vol 9, No 3 (2004)

September

Table of Contents

Radio Astronomy and Astrophysics

V. M. Melnik, O. O. Konovalenko, A. A. Stanislavsky, H. O. Rucker, E. P. Abranin, V. V. Dorovskyy, V. V. Zakharenko, V. N. Lisachenko, M. Y. Boudjada, A. Lecacheux, V. V. Zaitsev, M. G. Rosolen
PDF
237
O. O. Konovalenko, I. S. Falkovich, N. N. Kalinichenko, A. A. Gridin, I. N. Bubnov, A. Lecacheux, C. Rosolen, H. O. Rucker
PDF
248

Radio Physics of Geospace

A. V. Zalizovski, S. B. Kascheev, Yu. M. Yampolski, V. G. Galushko, V. S. Beley, B. Isham, M. T. Rietveld, A. Brekke, N. F. Blagoveshenskaya, V. A. Kornienko
PDF
261

Propagation, Diffraction and Scattering of Electromagnetic Waves

M. V. Nesterenko
PDF
274
A. A. Nosich
PDF
286

Microwave Phenomena in Solids and Plasma

V. V. Yaroshenko, A. A. Minakov
PDF
295

Radio Physical Problems of Radar, Radio Navigation, Communications and Remote Sensing

D. M. Bychkov, O. S. Gаvrilenko, E. M. Gаnapolsky, G. I. Klochko, A. I. Logvynenko, A. Y. Matvyeyev, V. M. Tsymbal, S. Ye. Yatsevich
PDF
303
Yu. V. Goryshnya
PDF
315

Physics of Electron Devices

E. V. Fursova, S. V. Sosnytskiy, D. M. Vavriv
PDF
324
Yu. V. Arkusha, E. D. Prokhorov, I. P. Storozhenko
PDF
331

Microwave Phenomena in Devices, Components and Systems of Scientific Instruments

A. V. Shevchenko, R. V. Kozhyn, M. P. Vasilevskiy, D. M. Vavriv
PDF
337