Vol 10, No 1 (2005)

March

Table of Contents

Radio Astronomy and Astrophysics

B. V. Vasilchuk, V. P. Vlasenko, R. N. Zaluzhnyj, V. N. Nesteruk, A. A. Sorokin, A. M. Tsyukh
PDF
5

Radio Physics of Geospace

A. V. Koloskov, V. G. Bezrodny, O. V. Budanov, V. E. Paznukhov, Yu. M. Yampolski
PDF
11
P. V. Silin, A. V. Zalizovski, Yu. M. Yampolski
PDF
30
S. V. Panasenko, L. F. Chernogor
PDF
38

Propagation, Diffraction and Scattering of Electromagnetic Waves

N. V. Sydorchuk, V. V. Yachin
PDF
50

Statistical Radio Physics

O. V. Lazorenko, L. F. Chernogor
PDF
62

Antennas, Waveguides and Quasioptics

D. G. Seleznev, I. I. Reznik, A. D. Seleznev
PDF
85
A. V. Gribovsky
PDF
92

Microwave Phenomena in Devices, Components and Systems of Scientific Instruments

S. V. Plaksin, I. I. Sokolovskiy
PDF
98