Vol 11, No 4 (2006)

December

Table of Contents

Radio Astronomy and Astrophysics

G. V. Litvinenko, A. Lecacheux, H. O. Rucker, O. O. Konovalenko, B. P. Ryabov, V. E. Shaposhnikov, V. V. Vynogradov, U. Taubenschuss
PDF
325

Propagation, Diffraction and Scattering of Electromagnetic Waves

S. P. Boruhovich, P. V. Litvinov, V. P. Tishkovets, S. L. Prosvirnin
PDF
348
M. E. Kaliberda, S. A. Pogarsky
PDF
355
D. V. Mayboroda, S. A. Pogarsky, I. I. Saprykin
PDF
362

Antennas, Waveguides and Quasioptics

D. G. Seleznev, I. I. Reznik, A. D. Seleznev
PDF
369
A. V. Arkhipov, I. K. Kuzmichev, O. G. Nechaev, D. G. Seleznev
PDF
378

Physics of Electron Devices

I. P. Storozhenko, E. D. Prokhorov, O. V. Bothula
PDF
385

Radio Physics and Electronics Applications

A. Yu. Butrym, Yu. V. Durnyeva, S. N. Shulga
PDF
397