Vol 14, No 1 (2009)

March

Table of Contents

Radio Astronomy and Astrophysics

A. P. Miroshnichenko
PDF
5

Radio Physics of Geospace

S. B. Kascheev, A. V. Koloskov, A. V. Zalizovski, V. G. Galushko, I. I. Pikulik, Yu. M. Yampolski, V. I. Kurkin, G. I. Litovkin, A. I. Orlov, P. V. Petko
PDF
12
V. P. Burmaka, L. F. Chernogor
PDF
26

Propagation, Diffraction and Scattering of Electromagnetic Waves

A. A. Kirilenko, A. O. Perov, S. L. Senkevich
PDF
45
A. V. Gribovsky
PDF
58

Statistical Radio Physics

V. G. Gutnik, L. I. Sharapov, V. N. Gorobets, Yu. V. Goncharenko
PDF
66
A. D. Yegorov, V. A. Yegorov, S. A. Yegorov
PDF
77

Antennas, Waveguides and Quasioptics

S. S. Sekretarov, D. M. Vavriv
PDF
84
N. N. Gorobets, N. P. Yeliseyeva
PDF
92

Radio Physics and Electronics Applications

O. O. Drobakhin, P. I. Zabolotny, E. N. Privalov
PDF
104