Vol 18, No 3 (2013)

September

Table of Contents

Radio Astronomy and Astrophysics

S. A. Petrova
PDF
193
S. A. Petrova
PDF
201
N. N. Kalinichenko, I. S. Falkovich, O. O. Konovalenko, A. I. Brazhenko
PDF
210
A. V. Kats, V. M. Kontorovich
PDF
220

Radio Physics of Geospace

V. G. Bezrodny, B. Watkins, O. V. Charkina, Yu. M. Yampolski
PDF
224
L. F. Chernogor, K. P. Garmash
PDF
231

Scattering and Diffraction of Waves

A. S. Bryukhovetski
PDF
244

Antennas, Waveguides and Quasioptics

O. O. Konovalenko, P. L. Tokarsky, S. N. Yerin
PDF
257
V. P. Bovkoon, I. N. Bubnov, A. A. Gridin, I. N. Zhouck
PDF
265
V. V. Shcherbak
PDF
272