Vol 19, No 1 (2014)

DOI: https://doi.org/10.15407/rpra19.01

March

Table of Contents

Radio Astronomy and Astrophysics

N. N. Kalinichenko
PDF
3
K. Y. Mylostna, V. V. Zakharenko, A. A. Konovalenko, G. Fischer, P. Zarka, M. A. Sidorchuk
PDF
10
A. V. Sergeev, O. A. Burkhonov, V. N. Dudinov, A. P. Zheleznyak, Y. N. Krugly, I. E. Molotov, V. M. Shulga, S. A. Ehgamberdiev, V. V. Konichek, A. E. Kochetov
PDF
20

Radio Physics of Geospace

S. V. Katsko, I. F. Domnin, L. Ya. Emelyanov, M. V. Lyashenko, L. F. Chernogor
PDF
26
V. G. Bezrodny, B. Watkins, O. V. Charkina, Y. M. Yampolski
PDF
40

Scattering and Diffraction of Waves

A. V. Gribovsky, O. A. Yeliseyev
PDF
48
S. L. Berdnik, D. Y. Penkin, V. A. Katrich, Yu. M. Penkin, M. V. Nesterenko
PDF
57

Antennas, Waveguides and Quasioptics

A. B. Ipatov, V. M. Chmil, V. M. Skresanov, D. V. Ivanov, V. V. Mardyshkin, V. K. Chernov, O. M. Pylypenko, A. A. Kirilenko
PDF
81