Vol 20, No 2 (2015)

DOI: https://doi.org/10.15407/rpra20.02

June

Table of Contents

Radio Astronomy and Astrophysics

A. I. Brazhenko, V. N. Melnik, A. V. Frantsuzenko, V. V. Dorovskyy, H. O. Rucker, M. Panchenko
PDF
99

Radio Physics of Geospace

A. V. Soina, G. P. Milinevsky, Y. M. Yampolski
PDF
109
L. F. Chernogor, Y. B. Milovanov
PDF
122

Antennas, Waveguides and Quasioptics

M. M. Legenkiy
PDF
133
P. L. Tokarsky, A. A. Konovalenko, S. N. Yerin
PDF
142

Radio Physical Problems of Radar, Radio Navigation, Communications and Remote Sensing

O. O. Bezvesilniy, D. M. Vavriv, V. A. Volkov, A. A. Kravtsov, E. V. Bulakh, V. V. Vinogradov, S. S. Sekretarov
PDF
154

Radio Physics and Electronics Applications

V. V. Vynogradov, V. A. Volkov, R. V. Kozhyn, S. V. Sosnytskiy, D. M. Vavriv, O. Y. Vasilyev, E. V. Bulakh, P. V. Usik, A. I. Kuzin
PDF
168
S. V. Sosnytskiy, D. M. Vavriv
PDF
180