Vol 9, No 4 (2004)

December

Table of Contents

Radio Astronomy and Astrophysics

A. G. Boev
PDF
357

Radio Physics of Geospace

V. G. Bezrodny
PDF
375
A. V. Koloskov, O. V. Budanov, V. G. Bezrodny, Yu. M. Yampolski
PDF
391
S. V. Panasenko, L. F. Chernogor
PDF
404

Propagation, Diffraction and Scattering of Electromagnetic Waves

V. A. Vanin, S. L. Prosvirnin
PDF
417

Microwave Phenomena in Solids and Plasma

A. N. Volobuev, V. A. Neganov
PDF
430

Antennas, Waveguides and Quasioptics

V. A. Katrich, V. A. Lyashchenko, S. L. Berdnik, S. V. Pshenichnaya
PDF
439

Radio Physical Problems of Radar, Radio Navigation, Communications and Remote Sensing

Yu. M. Gerasimov, N. V. Ruzhentsev
PDF
448

Short Notes

V. M. Kontorovich
PDF
458