Vol 14, No 3 (2009)

September

Table of Contents

Radio Physics of Geospace

A. G. Boev
PDF
233
A. K. Fedorenko
PDF
254

Propagation, Diffraction and Scattering of Electromagnetic Waves

A. Yu. Butrym, B. A. Kochetov
PDF
266
S. N. Vorobyov, L. M. Litvinenko
PDF
278
A. V. Gribovsky
PDF
287

Statistical Radio Physics

O. V. Vishnivetsky, O. V. Lazorenko, L. F. Chernogor
PDF
293
A. S. Bryukhovetski
PDF
304

Antennas, Waveguides and Quasioptics

R. Ye. Chernobrovkin, N. A. Popenko, V. B. Khaikin, C. Granet
PDF
314
A. A. Lyakhovsky, L. P. Yatsuk, S. L. Berdnik, V. A. Katrich, A. F. Lyakhovsky, M. V. Nesterenko
PDF
320
R. I. Bilous, S. P. Martyniuk, A. P. Motornenko, I. G. Skuratovskiy
PDF
328