Vol 16, No 2 (2011)

June

Table of Contents

Radio Astronomy and Astrophysics

V. V. Zakharenko
PDF
121
E. P. Abranin, A. A. Stanislavsky, A. A. Koval, O. O. Konovalenko
PDF
135
I. S. Falkovich, N. N. Kalinichenko, O. O. Konovalenko, Y. S. Yatskiv, L. M. Litvinenko, V. M. Melnik, M. R. Olyak, V. V. Dorovskyy, A. I. Brazhenko, O. A. Litvinenko, I. N. Bubnov, A. A. Gridin, V. V. Solov’ev
PDF
144

Radio Physics of Geospace

A. K. Fedorenko, Y. I. Kryuchkov
PDF
154
K. P. Garmash, S. G. Leus, L. F. Chernogor
PDF
164

Propagation, Diffraction and Scattering of Electromagnetic Waves

M. E. Kaliberda, L. M. Litvinenko, S. A. Pogarsky
PDF
177
S. L. Prosvirnin, L. M. Litvinenko, V. N. Kochin, G. V. Kekelia, P. G. Kobiashvili
PDF
183
A. V. Strashevskiy, V. B. Kazanskiy, V. R. Tuz
PDF
192

Radio Spectroscopy

S. F. Dyubko, N. L. Pogrebnyak, E. A. Alekseev, I. I. Ryabtsev, A. S. Kutsenko
PDF
198
E. A. Alekseev
PDF
209