Vol 17, No 2 (2012)

June

Table of Contents

Radio Astronomy and Astrophysics

A. I. Brazhenko, V. M. Melnik, O. O. Konovalenko, V. V. Dorovskyy, A. V. Frantsuzenko, H. O. Rucker, M. Panchenko, A. A. Stanislavsky
PDF
99
B. P. Rutkevych, V. M. Melnik
PDF
106

Radio Physics of Geospace

V. G. Galushko, V. G. Bezrodny, A. V. Koloskov, A. V. Zalizovski
PDF
112
O. V. Charkina
PDF
125
I. F. Domnin, L. Ya. Emelyanov, L. F. Chernogor
PDF
132

Scattering and Diffraction of Waves

V. A. Katrich, V. A. Lyashchenko, N. V. Medvedev
PDF
146

Statistical Radio Physics

A. S. Bryukhovetski
PDF
157

Radio Spectroscopy

A. S. Kutsenko
PDF
171

Antennas, Waveguides and Quasioptics

L. E. Kopilovich
PDF
176

Radio Physical Problems of Radar, Radio Navigation, Communications and Remote Sensing

O. O. Bezvesilniy, I. M. Gorovyi, D. M. Vavriv
PDF
182