Vol 18, No 2 (2013)

June

Table of Contents

Radio Astronomy and Astrophysics

V. V. Dorovskyy, O. O. Konovalenko, I. S. Falkovich, I. N. Bubnov, A. A. Gridin, N. V. Shevchuk, A. A. Koval, B. P. Rutkevych, I. I. Reznik, H. O. Rucker, M. Panchenko, A. S. Belov, A. D. Khristenko, G. V. Kvasov, S. N. Yerin, V. M. Melnik
PDF
101
V. V. Dorovskyy, V. M. Melnik, O. O. Konovalenko, A. I. Brazhenko, M. Panchenko, H. O. Rucker, S. Poedts, A. A. Stanislavsky, V. A. Mykhaylov
PDF
107
V. M. Melnik, A. I. Brazhenko, O. O. Konovalenko, C. Briand, B. P. Rutkevych, P. Zarka, T. Zaqarashvili, V. V. Dorovskyy, A. V. Frantsuzenko, A. A. Stanislavsky
PDF
117

Radio Physics of Geospace

V. F. Pushin, L. F. Chernogor
PDF
127

Propagation, Diffraction and Scattering of Electromagnetic Waves

D. B. Kuryliak, O. M. Sharabura
PDF
138
M. M. Legenkiy, A. Yu. Butrym
PDF
147

Antennas, Waveguides and Quasioptics

A. V. Somov, D. M. Vavriv
PDF
152
V. P. Bovkoon, I. N. Bubnov, A. A. Gridin, I. N. Zhouck
PDF
161

Radio Physics and Electronics Applications

V. I. Vyunnik, A. A. Zvyagintsev
PDF
169
V. M. Tkachov, V. V. Zakharenko, Ia. Yu. Vasylieva, Yu. A. Tsarin, E. Yu. Bannikova, V. V. Ilyushin, V. E. Savanevych, O. V. Gerasimenko, O. B. Annenkov, S. F. Kulishenko, D. F. Kulishenko
PDF
176