Vol 20, No 3 (2015)

DOI: https://doi.org/10.15407/rpra20.03

September

Table of Contents

Radio Astronomy and Astrophysics

E. Yu. Bannikova
PDF
191
N. M. Vasilenko, M. A. Sidorchuk
PDF
204

Propagation, Diffraction and Scattering of Electromagnetic Waves

N. V. Sydorchuk, S. L. Prosvirnin
PDF
216

Statistical Radio Physics

O. V. Lazorenko, L. F. Chernogor
PDF
223

Radio Physical Problems of Radar, Radio Navigation, Communications and Remote Sensing

F. I. Bushuev, N. A. Kalyuzhny, Ye. S. Sybiryakova, A. V. Shulga, Yu. M. Gorbanev
PDF
238

Radio Physics and Electronics Applications

O. V. Dudnik, E. V. Kurbatov, I. L. Zajtsevsky, J. Sylwester, M. Siarkowski, M. Kowaliński, P. Pоdgórski
PDF
247
V. I. Piddyachiy, O. M. Korolev, V. V. Myshenko, V. M. Shulga
PDF
261