Vol 12, No 1 (2007)

March

Table of Contents

Radio Astronomy and Astrophysics

O. M. Ulyanov, A. Deshpande, V. V. Zakharenko, A. Asgekar, U. Shankar
PDF
5

Radio Physics of Geospace

V. N. Lisachenko, Y. M. Zanimonskiy, Yu. M. Yampolski, P. Wielgosz
PDF
20
A. V. Zalizovski, Yu. M. Yampolski
PDF
33

Propagation, Diffraction and Scattering of Electromagnetic Waves

V. P. Tishkovets
PDF
43
A. V. Gribovsky
PDF
55

Statistical Radio Physics

S. V. Panasenko, L. F. Chernogor
PDF
61

Radio Physical Problems of Radar, Radio Navigation, Communications and Remote Sensing

A. S. Mikhailov, N. V. Ruzhentsev
PDF
76

Physics of Electron Devices

O. M. Korolev, V. M. Shulga
PDF
84

Men of Science

A. A. Minakov, V. G. Sinitsin, Yu. M. Yampolski
PDF
93