Vol 13, No 3 (2008)

September, special issue

Table of Contents

M. G. Larionov
PDF
11
V. N. Melnikov, S. A. Kononogov
PDF
20
A. E. Volvach, L. N. Volvach, V. S. Bychkova, M. S. Kardashev, M. G. Larionov, V. V. Vlasyuk, O. I. Spiridonova
PDF
35
V. F. Gopka, O. M. Ulyanov, S. M. Andrievsky
PDF
43
G. B. Anisimova, R. B. Shatsova
PDF
58
D. A. Pavlenko, G. M. Rudnitskij, V. I. Marsakova
PDF
65
E. A. Panko
PDF
69
A. M. Sobolev, E. C. Sutton, W. D. Watson, A. B. Ostrovskii, O. V. Shelemei
PDF
76
A. E. Volvach, L. N. Volvach, M. I. Ryabov, A. L. Sukharev, H. D. Aller, M. F. Aller
81
A. E. Volvach, V. A. Samodurov, A. M. Tolmachev, L. N. Volvach, I. A. Subaev, G. M. Rudnitskij, M. I. Pashchenko
PDF
86
A. I. Brazhenko, V. M. Melnik, O. O. Konovalenko, E. P. Abranin, V. V. Dorovskyy, R. V. Vashchishin, A. V. Frantsuzenko, H. O. Rucker, A. Lecacheux
PDF
92
M. I. Ryabov, A. L. Sukharev
98
V. A. Samodurov, M. A. Kitaeva, E. A. Isaev, V. D. Pugachev, D. V. Dumskiy
PDF
105
D. A. Teplykh, V. M. Malofeev, O. I. Malov
109
A. A. Soloviev
PDF
114
N. S. Sidorenkov
PDF
124
S. K. Panishko, O. A. Litvinenko
PDF
130
V. V. Mikhalchuk
PDF
134
N. V. Grabko, M. I. Ryabov, L. I. Guglya
PDF
140