Vol 15, No 2 (2010)

June

Table of Contents

Radio Astronomy and Astrophysics

V. M. Melnik, O. O. Konovalenko, H. O. Rucker, A. I. Boiko, V. V. Dorovskyy, E. P. Abranin, A. Lecacheux
PDF
129
V. M. Melnik, O. O. Konovalenko, H. O. Rucker, V. V. Dorovskyy, A. Lecacheux, A. S. Lonska
PDF
140

Radio Physics of Geospace

V. G. Bezrodny, O. V. Charkina, Yu. M. Yampolski, B. Watkins, K. Groves
PDF
151
Y. M. Zanimonskiy, A. V. Zalizovski, V. N. Lisachenko, A. O. Sopin, Yu. M. Yampolski
PDF
164

Scattering and Diffraction of Waves

P. L. Mladyonov, S. L. Prosvirnin
PDF
171
M. J. Vidil, S. L. Prosvirnin, N. V. Sydorchuk
PDF
183
A. V. Gribovsky
PDF
193
Y. V. Svishchov
PDF
199
G. I. Koshovy
PDF
207

Antennas, Waveguides and Quasioptics

A. A. Lyakhovsky, L. P. Yatsuk, A. F. Lyakhovsky
PDF
216

Physics of Electron Devices

I. I. Eru
PDF
224