Vol 10, No 3 (2005)

September

Table of Contents

Radio Astronomy and Astrophysics

V. M. Melnik, O. O. Konovalenko, V. V. Dorovskyy, E. P. Abranin, V. N. Lisachenko, H. O. Rucker, A. Lecacheux
PDF
231
N. M. Vasilenko, D. V. Mukha, M. A. Sidorchuk, K. M. Sidorchuk
PDF
244

Radio Physics of Geospace

V. P. Burmaka, L. F. Chernogor, Y. V. Tcherniak
PDF
254

Propagation, Diffraction and Scattering of Electromagnetic Waves

S. N. Vorobyov, L. M. Litvinenko, S. L. Prosvirnin
PDF
273
L. A. Pazynin
PDF
284

Antennas, Waveguides and Quasioptics

A. V. Gribovsky, S. L. Prosvirnin
PDF
291
N. N. Gorobets, A. P. Udovenko
PDF
297
I. K. Kuzmichev
PDF
303
M. V. Nesterenko, V. A. Katrich, V. M. Dakhov
PDF
314

Radio Physical Problems of Radar, Radio Navigation, Communications and Remote Sensing

V. G. Gutnik, V. N. Gorobets, A. V. Gutnik, O. S. Kurekin
PDF
325

Radio Physics and Electronics Applications

F. M. Hammoud, V. P. Gerasimov, Yu. E. Gordienko
PDF
334